Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Vykonávame likvidácie firiem a spoločností každého druhu až po výmaz z obchodného registra od 995,-€


Likvidácia sro - Ako zlikvidovať spoločnosť s ručením odmezdením

Vlastníte spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sa potrebujete raz a navždy zbaviť?

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným má tri základné etapy:

Likvidácia obchodných spoločností
- Vstup do likvidácie
- Obdobie likvidácie spoločnosti
- Ukončenie likvidácie

1. Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, ustanovenie funkcie likvidátora a zápis týchto skutočností do obchodného registra;
2. Samotná likvidácia – vykonanie všetkých úkonov, ktoré je potrebné pred podaním návrhu na výmaz z obchodného registra vykonať a získanie potvrdení od príslušných úradov, ktoré sa ako prílohy prikladajú k návrhu na výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným.
3. Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť sa zrušuje dňom, kedy sa o tejto skutočnosti prijme uznesenie valné zhromaždenie. Ide o deň, kedy bolo takéto rozhodnutie prijaté alebo o deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí valného zhromaždenia. V prípade jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným prijíma toto rozhodnutie jediný spoločník. Rozhodnutie o vstupe do likvidácie musí byť prijaté písomnou formou, a podpis predsedu valného zhromaždenia (resp. jediného spoločníka) musí byť úradne osvedčený.

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie musí byť oznámené obchodnému registru najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Vykonávame expresné likvidácie spoločností každého druhu už od 995,-€ až po výmaz z obchodného registra.
Najstaršia špecializovaná kancelária na Slovensku - 20 ročné skúsenosti s likvidáciami firiem pod značkou Bankrot®

Bližšie informácie ? Kontaktujte našu firmu - Profesionalita a Diskrétnosť

Samotná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Počas likvidácie je spoločnosť povinná označovať svoj právny stav dovetkom „v likvidácií“. Počas likvidácie môže vykonávať v mene spoločnosti úkony jedine ustanovený likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.

Likvidátor je povinný oznámiť vstup do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace. Túto povinnosť splní aj tým, že oznámenie o vstupe do likvidácie zverejní v Obchodnom vestníku.

Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie má spoločnosť povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Následne podľa § 74 Obchodného zákonníka likvidátor (alebo účtovník, ktorého tým likvidátor poverí) zostaví ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu (túto prevezme zvyčajne zo zostavenej mimoriadnej účtovnej závierky) a je povinný zaslať prehľad o imaní spoločnosti každému spoločníkovi, ktorý o to požiada.

Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku (t. j. druhá účtovná závierka vykonaná odo dňa vstupu do likvidácie) a predloží ju spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok), medzi spoločníkov. Likvidátor je oprávnený zvolať valné zhromaždenie spoločnosti na účel predloženia účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Teda valné zhromaždenie rozhodne o schválení účtovnej závierky, správe o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku). Valné zhromaždenie (resp. jediný spoločník) rozhoduje o návrhoch predložených likvidátorom spôsobom a väčšinou hlasov určenou na prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti (tento spôsob určuje spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina).

Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na likvidačnom zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti.

Likvidátor je povinný vyžiadať od správcu dane súhlas s výmazom z obchodného registra. Správcom dane sa na uvedené účely považuje jednak daňový úrad, jednak colný úrad ako aj obec.

Výmaz spoločnosti s obchodného registra

Po vykonaní samotnej likvidácie likvidátorom a po schválení účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku valným zhromaždením je likvidátor oprávnený podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra na zákonom ustanovenom tlačive.

Povinnou prílohou k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra je súhlas správcu dane a listiny vypracované likvidátorom a schválené valným zhromaždením.

Návrh na výmaz spoločnosti je potrebné podať na príslušný registrový súd do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Ako dlho trvá likvidácia s.r.o.?

Kým založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa dá zvládnuť za pár týždňov, likvidácia spoločnosti a jej výmaz z obchodného registra sú časovo náročným procesom, ktorý môže trvať aj rok a na vyťažených súdoch aj dlhšiu dobu.

V priemere sa spoločnosti s ručením obmedzeným likvidujú v lehote 8 mesiacov.

Kto môže vykonať likvidáciu s.r.o.?

Likvidáciu s.r.o. môže vykonať podnikateľ sám. Likvidátorom je osoba, ktorá je zvolená valným zhromaždením, resp. ustanovená jediným spoločníkom. Všetko záleží od toho, ako je spôsob ustanovenia likvidátora upravený v spoločenskej zmluve resp. zakladateľskej listine spoločnosti. Zväčša býva likvidátorom konateľ spoločnosti.

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne náročný proces pri, ktorom je potrebné mať znalosti z oblasti práva, účtovných, daňových predpisov a predpisov z oblasti zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Pred samotnou likvidáciou je potrebné zvážiť jednotlivé kroky, aby spoločník nebol zaskočený dodatočnými daňovými a odvodovými povinnosťami, ktoré pri likvidácií s.r.o. vyplynú. Likvidáciu je potrebné vykonávať aj s odbornou starostlivosťou preto, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu jednotlivých veriteľov likvidovanej spoločnosti, čím by sa likvidátor vystavoval riziku, že veritelia si uplatnenia nárok na náhradu škody spôsobenú výkonom funkcie likvidátora voči samotnému likvidátorovi.

V prípade, že si na likvidáciu netrúfate sami, odporúčame Vám zveriť nám likvidáciu svojej spoločnosti.

Bankrot® - Naše služby na Slovensku aj CZ,PL,AT

Profesionálne likvidácie firiem každého druhu

- Zrušenie a zánik (výmaz z OR) spoločnosti - likvidácia firmy
- Vyhlasovanie bankrotu podnikateľov a nepodnikateľov - konkurz
- Výkony funkcie správcu a likvidátora
- Prevzatie zadĺženej spoločnosti
- Rýchla zmena konateľa
- Prevod obchodného podielu
- Všetko v súlade s novou novelou Obchodného zákonníka
- Veľa dalších procesov...


Prevezmeme Vašu spoločnosť, ktorá sa Vám z akýchkoľvek dôvodov stala príťažou, a to vrátane Vašej právnej zodpovednosti, záväzkov voči úradom alebo dodávateľom, v stave, v akom sa Vaše podnikanie a firma práve nachádzajú.

Volajte Bankrot® : +421 908 414 303

Koľko stojí likvidácia s.r.o.?

Pokiaľ si likvidáciu vykoná podnikateľ sám, priame náklady na likvidáciu sa vyšplhajú na cca 120,- Eur. Je však potrebné uvedomiť si, že v tejto sume nie je započítaná hodnota času podnikateľa, ktorý strávi obchádzaním úradov, vypĺňaním tlačív a prípravou dokumentov potrebných na likvidáciu spoločnosti. - SRO nemôže mať žiadné dlžoby !!!

Pokiaľ si netrúfate zlikvidovať spoločnosť sami, ponúkame Vám službu likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným v dvoch variantoch

- asistovaná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným v sume 899,- Eur / - SRO nemôže mať žiadné dlžoby !!! /

- kompletná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným v sume od 995,- Eur.

Sme pripravení Vám odpovedať na všetky Vaše otázky


© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®